Education Policy | Post Primary | Preschool | Primary | Tertiary | Search

 

Olives we pick - Against atrocities we shout

Olives we pick - Against atrocities we shout

Please, write in your agenda / áá÷ùä, øùíå áìåç äæîéí ùìëí ùáú äáàä, 23.10 – âéåñ îñéáé ìîñé÷

Saturday, October 23, mass mobilization for helping at least one whole village to get all the remaining olives off the trees in the little time allowed to them - by OUR army. Details will follow in the coming days.

For helping in smaller groups on weekdays, contact: Rabbi Arik Ascherman:050-5607034 or: Yakov Manor:050-5733276 ìîñé÷ áéîéí ðåñôéí úèìôðå éò÷åá îðåø 050-5733276 / øá àøé÷ 050-5607034

Follows, this week's ad in Ha'aretz (Oct. 15)

òáøéú àçøé àðâìéú

A MONSTER

A company commander of the Giv'ati brigade approached the body of a 13 year old girl, who was already hit by a dozen bullets, and shot her twice in order to "assure killing". After leaving her, he went up to her again and hit her with another burst.

How to call such a person?

How to call the Chief-of-Staff who did not kick him out of the army within hours, and who needed several days in order to "suspend" him from his command?

--------------- In face of the attacks by the settlers, we shall come to the aid of the Palestinian villagers in order to enable them to pick their olives in the few days the army is allowing them to do so. The Gush is organizing a big action for next Saturday, October 23. Details on the Gush answering machine and in next week's ad. --------------- For how to donate to help us shout loud, see end of mail Look also into <> and <> ~~~

[NB: If you get the following as gibberish change to a Hebrew font or copy the text into WORD] îôìöú îô÷ã-ôìåâä á"âáòúé" ðéâù ìéìãä áú 13, ùâåôä ëáø ðå÷á áúøéñø ëãåøéí, åéøä áä ùúé éøéåú î÷øåá ì"åéãåà äøéâä". àçøé ùäúøç÷, äú÷øá àìéä ùðéú åéøä áä öøåø ðåñó . àéê éé÷øà àãí ëæä ? àéê éé÷øà øîèë"ì, ùìà äòéó àåúå áå áéåí îöä"ì, åùäéå ãøåùéí ìå ëîä éîéí ëãé "ìäùòåú" àåúå îúô÷éãå ?

--------- îåì äúðëìåú äîúðçìéí, ðúâééñ ìòæåø ìëôøéí äôìñèéðééí ìîñå÷ àú äæéúéí áéîéí äîòèéí ùä÷öéá ìäí äöáà. äâåù îàøâï ôòåìä âãåìä áùáú äáàä, 23.10. ôøèéí áîùéáåï äâåù åáîåãòä äáàä . --------- 03-5221732 òæøå ìðå áîéîåï äôòåìåú åäîåãòåú áö'÷éí ìâåù ùìåí, ú"ã 3322 úì-àáéá 61033 .

<>

[NB: this item is especiallyinteresting for who reads German, but not only]

The photo exhibition "Fence or Wall" of Eyal Ofer in the Tel-Aviv Cinemateque a year ago and sponsored by Gush Shalom, led to a book. Several chapters and photos available on site - comments written by Uri Avnery, Freimut Duve, Manuela Dviri, and Ofer Eyal himself - published by Abraham Melzer Verlag Germany

http://www.kultur-fibel-magazin.de/Kultur%20Fibel%20Buch,%20Avnery,%20Die%20Mauer_1_Israel_Pal%E4stina.htm

In order to get English, the Google translator machine is really bad, but.. the photos remain as good. All you have to do, glue together the following long url:

http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=de&u=http://www.kultur- fibel- magazin.de/Kultur%2520Fibel%2520Buch,%2520Avnery,%2520Die%2520Mauer_1_Isra el_Pal%25E4stina.htm&prev=/search%3Fq%3Dmauer%2Bofer%2B%26num%3D100%26hl%3 Den%26lr%3D%26sa%3DG

#

Read about the "Asylum for Mordechai Vanunu in Ireland" campaign http://www.indymedia.ie/newswire.php?story_id=66917

#

The Hijacked Agenda - dilemmas of the peace movement in times of crisis Read about it in the lead article of THE OTHER ISRAEL September issue: http://otherisrael.home.igc.org/ed.html

© Scoop Media

 
 
 
Culture Headlines | Health Headlines | Education Headlines

 

Reuben Moss' Property is Theft! & Kaitani at The Physics Room

Property is Theft! continues Moss’ interest in the contemporary urban environment as a space controlled by pulsing and unequal flows of capital and labour. Kaitani features work by the University of Canterbury Fijian Students Association and Kulimoe’anga Stone Maka. More>>


Handcrafted Form: Rare Treasures From Japan

This unique exhibition at Expressions Whirinaki represents 90 everyday objects made by contemporary Japanese artisans who employ various traditional craft techniques made in regional workshops. The works used in daily life are crafted from raw materials with techniques appropriate to bringing out the best of its medium, balancing ease of use with aesthetic appeal. More>>

Howard Davis Article: A Musical Axis - Brahms, Wagner, Sibelius

Brahms' warm and exquisitely subtle Symphony No. 3 in F major, Wagner's irrepressibly sentimental symphonic poem Siegfried Idyll, and Sibelius' chilling and immensely challenging Violin Concerto in D minor exemplify distinct stages of development in a tangled and convoluted series of skirmishes that came to define subsequent disputes about the nature of post-Romantic orchestral writing well into the following century. More>>

Scoop Review Of Books: A Pale Ghost Writer

Reviewed by Ruth Brassington, Richard Flanagan's new novel is about a novelist hastily ghost-writing the biography of a crook about to go to trial. The reader is kept on a cliff-edge, as the narrator tries to get blood out of his stone man. More>>

New Zealand Wars Commemoration: Witi Ihimaera's Sleeps Standing Moetū

The second of several articles to mark Rā Maumahara, remembering the New Zealand Land Wars. The first was a Q&A with Vincent O’Malley, author of The Great War for New Zealand: Waikato 1800–2000. More>>

ALSO:

 
 
 
 
 

LATEST HEADLINES

  • CULTURE
  • HEALTH
  • EDUCATION
 
 
  • Wellington
  • Christchurch
  • Auckland