Education Policy | Post Primary | Preschool | Primary | Tertiary | Search

 


Olives we pick - Against atrocities we shout

Olives we pick - Against atrocities we shout

Please, write in your agenda / áá÷ùä, øùíå áìåç äæîéí ùìëí ùáú äáàä, 23.10 – âéåñ îñéáé ìîñé÷

Saturday, October 23, mass mobilization for helping at least one whole village to get all the remaining olives off the trees in the little time allowed to them - by OUR army. Details will follow in the coming days.

For helping in smaller groups on weekdays, contact: Rabbi Arik Ascherman:050-5607034 or: Yakov Manor:050-5733276 ìîñé÷ áéîéí ðåñôéí úèìôðå éò÷åá îðåø 050-5733276 / øá àøé÷ 050-5607034

Follows, this week's ad in Ha'aretz (Oct. 15)

òáøéú àçøé àðâìéú

A MONSTER

A company commander of the Giv'ati brigade approached the body of a 13 year old girl, who was already hit by a dozen bullets, and shot her twice in order to "assure killing". After leaving her, he went up to her again and hit her with another burst.

How to call such a person?

How to call the Chief-of-Staff who did not kick him out of the army within hours, and who needed several days in order to "suspend" him from his command?

--------------- In face of the attacks by the settlers, we shall come to the aid of the Palestinian villagers in order to enable them to pick their olives in the few days the army is allowing them to do so. The Gush is organizing a big action for next Saturday, October 23. Details on the Gush answering machine and in next week's ad. --------------- For how to donate to help us shout loud, see end of mail Look also into <> and <> ~~~

[NB: If you get the following as gibberish change to a Hebrew font or copy the text into WORD] îôìöú îô÷ã-ôìåâä á"âáòúé" ðéâù ìéìãä áú 13, ùâåôä ëáø ðå÷á áúøéñø ëãåøéí, åéøä áä ùúé éøéåú î÷øåá ì"åéãåà äøéâä". àçøé ùäúøç÷, äú÷øá àìéä ùðéú åéøä áä öøåø ðåñó . àéê éé÷øà àãí ëæä ? àéê éé÷øà øîèë"ì, ùìà äòéó àåúå áå áéåí îöä"ì, åùäéå ãøåùéí ìå ëîä éîéí ëãé "ìäùòåú" àåúå îúô÷éãå ?

--------- îåì äúðëìåú äîúðçìéí, ðúâééñ ìòæåø ìëôøéí äôìñèéðééí ìîñå÷ àú äæéúéí áéîéí äîòèéí ùä÷öéá ìäí äöáà. äâåù îàøâï ôòåìä âãåìä áùáú äáàä, 23.10. ôøèéí áîùéáåï äâåù åáîåãòä äáàä . --------- 03-5221732 òæøå ìðå áîéîåï äôòåìåú åäîåãòåú áö'÷éí ìâåù ùìåí, ú"ã 3322 úì-àáéá 61033 .

<>

[NB: this item is especiallyinteresting for who reads German, but not only]

The photo exhibition "Fence or Wall" of Eyal Ofer in the Tel-Aviv Cinemateque a year ago and sponsored by Gush Shalom, led to a book. Several chapters and photos available on site - comments written by Uri Avnery, Freimut Duve, Manuela Dviri, and Ofer Eyal himself - published by Abraham Melzer Verlag Germany

http://www.kultur-fibel-magazin.de/Kultur%20Fibel%20Buch,%20Avnery,%20Die%20Mauer_1_Israel_Pal%E4stina.htm

In order to get English, the Google translator machine is really bad, but.. the photos remain as good. All you have to do, glue together the following long url:

http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=de&u=http://www.kultur- fibel- magazin.de/Kultur%2520Fibel%2520Buch,%2520Avnery,%2520Die%2520Mauer_1_Isra el_Pal%25E4stina.htm&prev=/search%3Fq%3Dmauer%2Bofer%2B%26num%3D100%26hl%3 Den%26lr%3D%26sa%3DG

#

Read about the "Asylum for Mordechai Vanunu in Ireland" campaign http://www.indymedia.ie/newswire.php?story_id=66917

#

The Hijacked Agenda - dilemmas of the peace movement in times of crisis Read about it in the lead article of THE OTHER ISRAEL September issue: http://otherisrael.home.igc.org/ed.html

© Scoop Media

 
 
 
 
 
Culture Headlines | Health Headlines | Education Headlines

 

Scoop Review Of Books: Almost Getting Away With Murder

The Black Widow by Lee-Anne Cartier: Lee-Anne Cartier is the sister of the Christchurch man found to have been murdered by his wife, Helen Milner, after an initial assumption by police that his death, in 2009, was suicide. More>>

Howard Davis: Triple Echo - The Malevich/Reinhardt/Hotere Nexus

Howard Davis: The current juxtaposition of works by Ralph Hotere and Ad Reinhardt at Te Papa perfectly exemplifies Jean Michel Massing's preoccupation with the transmigration of imagery in a remarkable triple echo effect... More>>

Scoop Review Of Books: Nō Tāu Manawa

Vaughan Rapatahana responds to Fale Aitu | Spirit House by Tusiata Avi.
More>>

9 Golds - 21 Medals: NZ Team Celebrates As Rio 2016 Paralympic Games Close

The entire New Zealand Paralympic Team, led by kiwi sprinter and double gold medallist Liam Malone as flag bearer, are on the bus to the Maracanã Stadium in Rio de Janeiro for the Closing Ceremony of the Rio 2016 Paralympic Games. There, they will celebrate the fantastic successes of the past 10 days. More>>

ALSO:

New Zealand Improv Festival: The Festival Of Moments To Return To The Capital

The eighth incarnation of the New Zealand Improv Festival comes to BATS Theatre this 4-8 October , with a stellar line-up of spontaneous theatre and instant comedy performed and directed by top improvisors from around New Zealand and the world. More>>

ALSO:

CDF Tim Keating: NZ Somme Centenary

"Our generals also knew what to expect, and they built that knowledge into their planning. Each of the four set-piece attacks was fought with a single brigade, with the expectation that the brigade would be used up. A fresh brigade would then be brought up to conduct the next set-piece..." More>>

ALSO:

Get More From Scoop

 
 

LATEST HEADLINES

 
 
 
 
Education
Search Scoop  
 
 
Powered by Vodafone
NZ independent news