Book Reviews | Gordon Campbell | News Flashes | Scoop Features | Scoop Video | Strange & Bizarre | Search

 


Israel Police Shut Down Indymedia-Israel


Israel Govt Shuts Down Indymedia-Israel

The Association for Civil Rights in Israel (ACRI) states in a letter to the Attorney General of Israel: ''The investigation against Indymedia Israel has turned into intimidation, harming Freedom of Speech on the Internet.''

 • See… indymedia.org.il/
 • (Translated from Hebrew - Hebrew text below)

  Police investigators are attempting to throw responsibility on Indymedia Israel’s operators, for publications appearing in the “open publishing zone” of the website. This is done illegally and against the recommendations of a professional committee of the Israel Ministry of Justice.

  The Indymedia Israel website provides a free and open stage for surfers on the Internet. Approximately three weeks ago, a surfer outside of Israel published a caricature in the open publishing zone of the website, in which the Israeli Prime Minister is portrayed passionately kissing the leader of Nazi Germany. Subsequent to this, the Attorney General of Israel ordered the opening of an investigation against the website’s administrators, for incitement and insulting a public figure.

  Today, attorney Avner Pinchuk of the Association for Civil Rights in Israel (ACRI) sent a letter to the Israel Attorney General demanding an immediate end to the investigation. Attorney Pinchuk claims that the moment the police realized the site’s operators did not publish the publication, it was illegitimate to harass them with an investigation. Worse than this, the police investigators are attempting to ‘convince’ the site’s operators to commit themselves to continual censorship over all publications in the open publishing zone of the site. By doing this, the investigators deviate from their authority in an attempt to impose on the Israeli Internet arena, norms which are against both the law and the position of most professionals working in the field, in Israel and abroad—including a special committee of the Israel Ministry of Justice.

  Electronic billboards, like that of Indymedia Israel, are very common on the Internet and are used by many individuals and communities wishing to exchange information and opinions freely. As opposed to the global process of concentration of the media and debate in the hands of a few, the public platform of the Internet provides a unique ground for free, democratic dialogue. Indeed, in the open publishing zone, some offensive expressions might appear, such as slander or abuse of privacy. However, the general opinion of judges and legislators from all over the world holds that, in almost all cases, responsibility should not be laid upon the providers of Internet services—website operators that allow an open publishing zone for the entire surfing public. This is also the opinion of a special committee of the Israeli Ministry of Justice, which presently discusses this issue.

  Now however, when legislators and judges around the world deny that website operators have civil responsibility for ''guest'' publications, and at the very moment that the Ministry of Justice committee discusses the design of legal arrangements that will explicitly anchor these conceptions in law, the police investigation team makes up its own norms, claiming criminal responsibility, and even worse, hurrying to impose them in practice using an harassing and bullying investigation against the website operators, demanding behavior according to a ‘legal policy’ that they made-up.

  Attorney Pinchuk adds that making the website operators supervise and censor all publications that are published on the open platform will bring the majority of websites to extinction. Many websites that don’t posses resources can not fulfill the demands for pre-supervision and will rather cancel the open publishing system. Other sites attempting to avoid potential indictment and interrogation will act to aggressively censor, only to assure themselves against intimidation, indictments and other charges. Therefore, analogous to what happened in other public domains, dialogue on the Internet will be reduced to a domain controlled and supervised by and for the few.

  Fear of abuse on the internet, says Attorney Pinchuk, must not bring about the destruction of the platform itself. We can assume that the invention of the airplane assisted criminals occasionally to escape, but the solution to this problem lies in the field of extradition law and international agreements, not in the destruction of airplanes or placing responsibility on pilots or stewardesses.

  Therefore, Attorney Pinchuk requests a permanent end to the investigation and a cessation of harassment against the website operators for publications published by others on the open platform on the website.

  -------

  Shamai Leibowitz, lawyer for Indymedia Israel, adds: ''This is a dangerous attempt by the Israeli government, to quash Freedom of Speech and the Freedom to Disseminate Information. It uses fear and threats in order to suppress critique of the Israeli government and what is occurring in the Occupied Palestinian Territories. This police investigation reminds us, to our deep regret, of the situation in the book 1984 by George Orwell.''

  *******

  The Association for Civil Rights in Israel (ACRI) states in a letter to the Attorney General of Israel: ''The investigation against Indymedia Israel has turned into intimidation, harming Freedom of Speech on the Internet.''

  äàâåãä ìæëåéåú äàæøç áéùøàì áîëúá ìéåòõ äîùôèé ìîîùìä: äç÷éøä ðâã ''àéðãéîãéä'' äôëä ìîñò äôçãä ùôåâò áçåôù äáéèåé áøùú äàéðèøðè.

  ---------------------------------

  äàâåãä ìæëåéåú äàæøç áéùøàì

  áîëúá ìéåòõ äîùôèé ìîîùìä: äç÷éøä ðâã "àéðãéîãéä" äôëä ìîñò äôçãä ùôåâò áçåôù äáéèåé áøùú äàéðèøðè.

  23.12.2003

  çå÷øé äîùèøä îèéìéí òì îôòéìé àúø "àéðãéîãéä" àçøéåú ìôøñåîéí ùîåôéòéí á"àæåø äôøñåí äçåôùé" ùáàúø, áðéâåã ìãéï åáðéâåã ìäîìöåú ùì ååòãä î÷öåòéú áîùøã äîùôèéí.

  àúø äàéðèøðè "àéðãéîãéä" îòîéã áîä çåôùéú äòåîãú ìøùåú äâåìùéí áàúø. ìôðé ëùáåòééí ôøñí âåìù îçå"ì áàæåø äôøñåí äçåôùé ÷øé÷èåøä åáä ðøàä øàù äîîùìä, àøéàì ùøåï îúðù÷ áìäè òí îðäéâ âøîðéä äðàöéú. áò÷áåú æàú äåøä äéåòõ äîùôèé ìîîùìä òì ôúéçú ç÷éøä ëðâã îôòéìé äàúø áçùã ìäñúä åìäòìáú òåáã öéáåø.

  äéåí ôðä òå"ã àáðø ôéðö'å÷ îäàâåãä ìæëåéåú äàæøç áéùøàì áîëúá àì äéåòõ äîùôèé ìîîùìä åãøù îîðå ìäôñé÷ àú äç÷éøä. ìèòðú òå"ã ôéðö'å÷, îøâò ùäúáøø ùäôøñåí ìà ðòùä òì éãé îôòéìé äàúø, ùåá àéï î÷åí ìäèøéã àåúí åìäöé÷ ìäí áç÷éøä. çîåø îëê, çå÷øé äîùèøä îðñéí ì"ùëðò" àú îôòéìé äàúø ìäúçééá ì÷ééí öðæåøä îúîãú òì ëì äçåîøéí äîúôøñîéí òì éãé âåìùéí ááîú äôøñåí äçåôùé ùáàúø. áëê çåøâéí äçå÷øéí îñîëåúí åîðñéí ìëôåú òì æéøú äàéðèøðè äéùøàìéú, ðåøîåú äîðåâãåú ìãéï åìòîãúí ùì îøáéú äòåñ÷éí áúçåí áàøõ åáòåìí, ìøáåú òîãúä ùì ååòãä îéåçãú áîùøã äîùôèéí.

  ìåç îåãòåú àì÷èøåðé ëîå æä ùì "àéðãéîãéä" øååç áøùú äàéðèøðè åîùîù éçéãéí å÷äéìåú äøåöéí áëê ìäçìéó éãéòåú åãòåú áàåôï çåôùé. àì îåì úäìéëéí âìåáìééí ùì øéëåæ àôé÷é äú÷ùåøú åäùéç áéãé îòèéí, îñúîï äîøçá äöéáåøé ùì äàéðèøðè ëîøçá ééçåãé ì÷éåí ùéç ãîå÷øèé åçåôùé. àëï, áàæåø ôøñåí çåôùé òìåìéí ìäúôøñí âí áéèåééí ôåâòéí, ìîùì – ôøñåí ìùåï äøò àå ôâéòä áôøèéåú. àìà ùäãòä äîúâáùú á÷øá îçå÷÷éí åùåôèéí áëì øçáé äòåìí, äéà ùáøåá äî÷øéí àéï ìäèéì àçøéåú òì ñô÷é äùéøåú áàéðèøðè – îôòéìé àúøéí, äîòîéãéí àæåø ôøñåí çåôùé ìøùåú ÷äì äâåìùéí. æåäé âí ãòúä ùì ååòãä îéåçãú ùì îùøã äîùôèéí äéùøàìé ùãðä áéîéí àìä áñåâééä.

  åäðä, ùòä ùîçå÷÷éí åùåôèéí áøçáé äòåìí ùåììéí ÷éåîä ùì àçøéåú àæøçéú ùì îôòéìé àúø ìôøñåîé "àåøç", åùòä ùååòãä áîùøã äîùôèéí òîìä òì òéöåá äñãøéí îùôèééí, ùéòâðå áçå÷ àú äúôéùä äæå áàåôï îôåøù, îâáù öååú ç÷éøä áîùèøä ðåøîåú îùìå, äîèéìåú áðñéáåú î÷áéìåú àçøéåú ôìéìéú, çîåøä éåúø, åàó îîäø ìééùîï áùèç áàîöòåú ç÷éøä îèøéãä åîöé÷ä ùì îôòéìé àúø, åáàîöòåú äöáú ãøéùä ìðäåâ áäúàí ì"îãéðéåú äîùôèéú" ùèååä.

  òå"ã ôéðö'å÷ îåñéó åàåîø ëé çéåáí ùì îôòéìé àúøéí ìô÷ç åìöðæø àú äôøñåîéí äòåìéí òì äáîåú äçåôùéåú éáéà ìäëçãúï ùì îøáéúï. àúøéí øáéí ùàéï áøùåúí îùàáéí ìà éåëìå ì÷ééí àú ãøéùú äôé÷åç äîå÷ãí åéòãéôå ìáèì àú áîú äôøñåí äçåôùéú. àúøéí àçøéí ùéá÷ùå ìäéîðò îàéùåí åîç÷éøä éôòéìå öðæåøä àâøñéáéú ø÷ ëãé ìäáèéç àú òöîí îôðé äèøãåú, ëúáé àéùåí åúáéòåú àçøåú. ëê, ëôé ùàéøò áîéùåøéí öéáåøééí àçøéí – éåëôó âí äùéç áàéðèøðè ìùìéèúí åôé÷åçí ùì îòèéí.

  äçùù ìðéöåì ìøòä ùì áîú äàéðèøðè, àåîø òå"ã ôéðö'å÷, àñåø ùéåáéì ìðéúåõ äáîä. ðéúï ìäðéç ùâí äîöàú äîèåñ ñééòä ìòáøééðéí ìäúçî÷ åàåìí äôúøåï ìáòéä ðîöà áúçåí ãéðé ääñâøä åääñëîéí äáéðìàåîééí åìà áäøñ îèåñéí àå áàîöòåú äèìú àçøéåú òì èééñéí åãééìéí.

  òì ëï îá÷ù òå"ã ôéðö'å÷ ìäôñé÷ àú äç÷éøä ìàìúø åìçãåì îìäöé÷ ìîôòéìé àúøéí áàéðèøðè áâìì ôøñåîéí ùòùå æøéí ááîåú äôøñåí äçåôùé áàúø.

  http://www.acri.org.il/hebrew-acri/engine/story.asp?id=771

  ---------------------------------


  © Scoop Media

   
   
   
   
   
  Top Scoops Headlines

   

  Werewolf: Living With Rio’s Olympic Ruins

  Mariana Cavalcanti Critics of the Olympic project can point a discernible pattern in the delivery of Olympics-related urban interventions: the belated but rushed inaugurations of faulty and/or unfinished infrastructures... More>>

  Live Blog On Now: Open Source//Open Society Conference

  The second annual Open Source Open Society Conference is a 2 day event taking place on 22-23 August 2016 at Michael Fowler Centre in Wellington… Scoop is hosting a live blog summarising the key points of this exciting conference. More>>

  ALSO:

  Buildup:

  Gordon Campbell: On The Politicising Of The War On Drugs In Sport

  It hasn’t been much fun at all to see how “war on drugs in sport” has become a proxy version of the Cold War, fixated on Russia. This weekend’s banning of the Russian long jumper Darya Klishina took that fixation to fresh extremes. More>>

  ALSO:

  Binoy Kampmark: Kevin Rudd’s Failed UN Secretary General Bid

  Few sights are sadder in international diplomacy than seeing an aging figure desperate for honours. In a desperate effort to net them, he scurries around, cultivating, prodding, wishing to be noted. Finally, such an honour is netted, in all likelihood just to shut that overly keen individual up. More>>

  Open Source / Open Society: The Scoop Foundation - An Open Model For NZ Media

  Access to accurate, relevant and timely information is a crucial aspect of an open and transparent society. However, in our digital society information is in a state of flux with every aspect of its creation, delivery and consumption undergoing profound redefinition... More>>

  Keeping Out The Vote: Gordon Campbell On The US Elections

  I’ll focus here on just two ways that dis-enfranchisement is currently occurring in the US: (a) by the rigging of the boundary lines for voter districts and (b) by demanding elaborate photo IDs before people are allowed to cast their vote. More>>

  Ramzy Baroud: Being Black Palestinian - Solidarity As A Welcome Pathology

  It should come as no surprise that the loudest international solidarity that accompanied the continued spate of the killing of Black Americans comes from Palestine; that books have already been written and published by Palestinians about the plight of their Black brethren. In fact, that solidarity is mutual. More>>

  ALSO:


  Get More From Scoop

   
   
   
   
   
   
   
  Top Scoops
  Search Scoop  
   
   
  Powered by Vodafone
  NZ independent news