World Video | Defence | Foreign Affairs | Natural Events | Trade | NZ in World News | NZ National News Video | NZ Regional News | Search

 


Israeli-Palestinian Nonviolence Rally Abu-Dis


M E E T G A N D H I Israeli-Palestinian Nonviolence Rally Abu-Dis Friday 27th

Hebrew after English òáøéú àçøé àðâìéú

Friday, Aug. 27: Special event in Abu-Dis in the honour of

DR ARON GANDHI

The grandson of the great Mahatma Gandhi and himself the director of the Gandhi Institute for Nonviolence, Aron Gandhi is right now visiting our region & will participate in a big rally for peace, non-violence and cooperation between the Israeli and Palestinian peace forces.

Meeting point: Al-Quds University, from where we will march towards the offices of Abu Ala, the Palestinian Prime Minister. There Abu Ala and Dr Gandhi will join us and together we will walk towards the Wall next to Ras Qubsa

Speakers in the rally: -- Prime Minister Ahmed Qurei (Abu Ala) -- Dr Aron Gandhi -- Uri Avnery (Gush Shalom) -- A Ta'ayush representative -- Shawki Al-Hatib

Gush Shalom actvists & supporters are invited to take part in the festive event together with peace seekers of other groups - to demonstrate our persistence in the non-violent struggle as the way to peace and the end of the occupation - of Israelis and Palestinians together.

Transportation

>From Tel-Aviv: 10.30am Arlosorof Railway Station (El-Al terminal) >From Jerusalem: 11.30am Gan HaPa'amon (Liberty Bell Park) 12.00 noon from French Hill (Bar Kochba St.) >From Haifa: still to be announced

NB: Those who need transportation from Tel-Aviv:

Please phone ALREADY NOW to 03-5221732, to the Gush office's answering machine and leave your name + ph number + number of people you will bring with you... Estimated return to Tel-Aviv: between 4pm and 5pm

For more information: Adam Keller: 03-5565804 / 050-6709603

! ôâéùä òí âðãé !

áéåí äùéùé, 27 áàåâåñè, éú÷ééí áàáå-ãéñ àéøåò îéåçã áîéðå ìëáåãå ùì

ã"ø àøåï âðãé

ðëãå ùì îäèîä âðãé äâãåì, îðäì "îëåï âðãé ìàé-àìéîåú", ùáà ìáé÷åø áàøõ. òöøú âãåìä ìîòï äùìåí, àé-äàìéîåú åùéúåó-äôòåìä áéï ëåçåú äùìåí äôìñèéðééí åäéùøàìééí, úéòøê áäùúúôåúå .

ðéôâù áàåðéáøñéèú àì-÷åãñ, ðöòã ìîùøãå ùì àáå-òìà, øàù äîîùìä äôìñèéðéú, ùí éöèøôå àìéðå àáå-òìà åã"ø âðãé, åîùí ðöòã áéçã àì äçåîä, ìéã øàñ-÷åáñä .

áòöøú éãáøå - øàù-äîîùìä àçîã ÷øéò (àáà-òìà) ã"ø àøåï âðãé àåøé àáðøé (âåù ùìåí) ãåáø úòàéåù ùåå÷é àì-çèéá

ôòéìé "âåù ùìåí" åúåîëéå îåæîðéí ìäùúúó áàéøåò çâéâé æä ìöã çáøé úðåòåú- äùìåí äàçøåú, ëãé ìäôâéï àú ãá÷åúðå áîàá÷ äáìúé-àìéí ìîòï ùìåí åñéåí äëéáåù, úåê ùåúôåú éùøàìéú-ôìñèéðéú .

äñòåú îúì-àáéá, úçðú àøìåæåøåá (îñåó "àì òì") áùòä 10.30 . îéøåùìéí, âï-äôòîåï, 11.30 . äâáòä äöøôúéú, øçåá áø- ëåëáà, áùòä 12 . îçéôä (ôøèéí òåã éáåàå) .

äîòåðéðéí áäñòä îúì-àáéá, äú÷ùøå ðà ìîùéáåï äúðåòä 03-5221732 - ä÷ãéîä åäùàéøå àú ùîëí, îñôø äèìôåï åîñôø äáàéí àúëí .

çæøä îùåòøú ìúì-àáéá: 4-5 àçøé-äöäøéí .

ôøèéí: àãí ÷ìø, 03-5565804, 056-709603.

# Daily updates prisoners' hunger strike at: http://www.mandela-palestine.org/en_strike2004/daily.htm

# Truth against Truth - opposite views on the history of the conflict in 101 steps

Hebrew / òáøéú http://www.gush-shalom.org/Docs/Truth_Heb.pdf

English http://www.gush-shalom.org/Docs/Truth_Eng.pdf

# Boycott List of Settlement Products (newly updated) Now also with list of settlements Hebrew / òáøéú http://gush-shalom.org/Boycott/boycheb.htm

English http://gush-shalom.org/Boycott/boyceng.htm

© Scoop Media

 
 
 
 
 
World Headlines

 

Gordon Campbell: On The End Game In Spain (And Other World News)

The coverage of international news seems almost entirely dependent on a random selection of whatever some overseas news agency happens to be carrying overnight... Here are a few interesting international stories that have largely flown beneath the radar this past week. More>>

Amnesty/Human Rights Watch: Appalling Abuse, Neglect Of Refugees On Nauru

Refugees and asylum seekers on Nauru, most of whom have been held there for three years, routinely face neglect by health workers and other service providers who have been hired by the Australian government, as well as frequent unpunished assaults by local Nauruans. More>>

ALSO:

Other Australian Detention

Gordon Campbell: On The Censorship Havoc In South Africa’s State Broadcaster

Demands have included an order to staff that there should be no further negative news about the country’s President Jacob Zuma, and SABC camera operators responsible for choosing camera angles that have allegedly made the President ‘look shorter’ were to be retrained... More>>

ALSO:

Gordon Campbell: On A Bad Week For Malcolm Turnbull, And The Queen

Malcolm Turnbull’s immediate goal – mere survival – is still within his grasp... In every other respect though, this election has been a total disaster for the Liberals. More>>

ALSO:


Gordon Campbell: On Bidding Bye Bye To Boris

Boris Johnson’s exit from the contest for Conservative Party leadership supports the conspiracy theory that he never really expected the “Leave” option to win the referendum – and he has no intention now of picking up the poisoned chalice that managing the outcome will entail... More>>

ALSO:

Mexico: Violence And Repression Of Teachers

The member organizations of Network for Peace express our indignation over the acts of repression that the Mexican State has carried out, through the police forces... In Chiapas, Guerrero and Oaxaca, the conflict has resulted in murders of teachers and civilians as well as hundreds of wounded and dozens of people arrested. More>>

ALSO:

Gordon Campbell: On Britain's Pleas For Mercy

So… Boris Johnson is promising that he won't be holding a snap general election, if he's chosen as the next UK Conservative Party leader. Reportedly, he is even making that promise a feature of his leadership campaign, since a vote for Boris would therefore mean (wink wink) that his colleagues wouldn't have to risk their jobs and face the wrath of the British public until 2020. More>>

ALSO:

Get More From Scoop

 
 
 
 
 
World
Search Scoop  
 
 
Powered by Vodafone
NZ independent news