World Video | Defence | Foreign Affairs | Natural Events | Trade | NZ in World News | NZ National News Video | NZ Regional News | Search

 

Israeli-Palestinian Nonviolence Rally Abu-Dis


M E E T G A N D H I Israeli-Palestinian Nonviolence Rally Abu-Dis Friday 27th

Hebrew after English òáøéú àçøé àðâìéú

Friday, Aug. 27: Special event in Abu-Dis in the honour of

DR ARON GANDHI

The grandson of the great Mahatma Gandhi and himself the director of the Gandhi Institute for Nonviolence, Aron Gandhi is right now visiting our region & will participate in a big rally for peace, non-violence and cooperation between the Israeli and Palestinian peace forces.

Meeting point: Al-Quds University, from where we will march towards the offices of Abu Ala, the Palestinian Prime Minister. There Abu Ala and Dr Gandhi will join us and together we will walk towards the Wall next to Ras Qubsa

Speakers in the rally: -- Prime Minister Ahmed Qurei (Abu Ala) -- Dr Aron Gandhi -- Uri Avnery (Gush Shalom) -- A Ta'ayush representative -- Shawki Al-Hatib

Gush Shalom actvists & supporters are invited to take part in the festive event together with peace seekers of other groups - to demonstrate our persistence in the non-violent struggle as the way to peace and the end of the occupation - of Israelis and Palestinians together.

Transportation

>From Tel-Aviv: 10.30am Arlosorof Railway Station (El-Al terminal) >From Jerusalem: 11.30am Gan HaPa'amon (Liberty Bell Park) 12.00 noon from French Hill (Bar Kochba St.) >From Haifa: still to be announced

NB: Those who need transportation from Tel-Aviv:

Please phone ALREADY NOW to 03-5221732, to the Gush office's answering machine and leave your name + ph number + number of people you will bring with you... Estimated return to Tel-Aviv: between 4pm and 5pm

For more information: Adam Keller: 03-5565804 / 050-6709603

! ôâéùä òí âðãé !

áéåí äùéùé, 27 áàåâåñè, éú÷ééí áàáå-ãéñ àéøåò îéåçã áîéðå ìëáåãå ùì

ã"ø àøåï âðãé

ðëãå ùì îäèîä âðãé äâãåì, îðäì "îëåï âðãé ìàé-àìéîåú", ùáà ìáé÷åø áàøõ. òöøú âãåìä ìîòï äùìåí, àé-äàìéîåú åùéúåó-äôòåìä áéï ëåçåú äùìåí äôìñèéðééí åäéùøàìééí, úéòøê áäùúúôåúå .

ðéôâù áàåðéáøñéèú àì-÷åãñ, ðöòã ìîùøãå ùì àáå-òìà, øàù äîîùìä äôìñèéðéú, ùí éöèøôå àìéðå àáå-òìà åã"ø âðãé, åîùí ðöòã áéçã àì äçåîä, ìéã øàñ-÷åáñä .

áòöøú éãáøå - øàù-äîîùìä àçîã ÷øéò (àáà-òìà) ã"ø àøåï âðãé àåøé àáðøé (âåù ùìåí) ãåáø úòàéåù ùåå÷é àì-çèéá

ôòéìé "âåù ùìåí" åúåîëéå îåæîðéí ìäùúúó áàéøåò çâéâé æä ìöã çáøé úðåòåú- äùìåí äàçøåú, ëãé ìäôâéï àú ãá÷åúðå áîàá÷ äáìúé-àìéí ìîòï ùìåí åñéåí äëéáåù, úåê ùåúôåú éùøàìéú-ôìñèéðéú .

äñòåú îúì-àáéá, úçðú àøìåæåøåá (îñåó "àì òì") áùòä 10.30 . îéøåùìéí, âï-äôòîåï, 11.30 . äâáòä äöøôúéú, øçåá áø- ëåëáà, áùòä 12 . îçéôä (ôøèéí òåã éáåàå) .

äîòåðéðéí áäñòä îúì-àáéá, äú÷ùøå ðà ìîùéáåï äúðåòä 03-5221732 - ä÷ãéîä åäùàéøå àú ùîëí, îñôø äèìôåï åîñôø äáàéí àúëí .

çæøä îùåòøú ìúì-àáéá: 4-5 àçøé-äöäøéí .

ôøèéí: àãí ÷ìø, 03-5565804, 056-709603.

# Daily updates prisoners' hunger strike at: http://www.mandela-palestine.org/en_strike2004/daily.htm

# Truth against Truth - opposite views on the history of the conflict in 101 steps

Hebrew / òáøéú http://www.gush-shalom.org/Docs/Truth_Heb.pdf

English http://www.gush-shalom.org/Docs/Truth_Eng.pdf

# Boycott List of Settlement Products (newly updated) Now also with list of settlements Hebrew / òáøéú http://gush-shalom.org/Boycott/boycheb.htm

English http://gush-shalom.org/Boycott/boyceng.htm

© Scoop Media

 
 
 
World Headlines

 

Gordon Campbell: Is This Guy The World’s Most Dangerous Thirtysomething?

Saudi Arabia has long been regarded as a pillar of stability in the Middle East, and is the essential caterer to the West’s fossil fuel needs. It is also the country that gave us Osama Bin Laden, al Qaeda, and 15 of the 19 terrorists who carried out the 9/11 attacks... More>>

ALSO:

Non-Binding Postal Vote: Australia Says Yes To Same Sex Marriage

Binoy Kampmark: Out of 150 federal seats, 133 registered affirmative totals in returning their response to the question “Should the law be changed to allow same-sex couples to marry?”. More>>

ALSO:

Bonn Climate Change Conference: Protecting Health In Small Island States

The vision is that, by 2030, all Small Island Developing States will have health systems that are resilient to climate change and countries around the world will be reducing their carbon emissions both to protect the most vulnerable from climate risks and deliver large health benefits in carbon-emitting countries. More>>

ALSO:

Camp Shut Down: Refugees Must Be Rescued From Manus

On 31st October 2017, the detention centre on Manus Island in which the Australian Government has been holding more than 700 refugees was closed, leaving those living there in a desperate situation. More>>

ALSO:

EARLIER:

Rohingya Muslims Massacred: Restrictions On Aid Put 1000s At Risk

Amnesty: The Myanmar authorities’ restrictions on international aid in Rakhine state is putting tens of thousands of lives at risk in a region where mainly Rohingya people are already suffering horrific abuses from a disproportionate military campaign. More>>

ALSO:

 
 
 
 
 
 
  • Pacific.Scoop
  • Cafe Pacific
  • PMC