World Video | Defence | Foreign Affairs | Natural Events | Trade | NZ in World News | NZ National News Video | NZ Regional News | Search

 


Gush Shalom: Welcoming Arun Gandhi


# Welcoming Arun Gandhi

Gush Friday ad & last reminder # Why should they have to die for such basic rights?(No English available) Sat. 12.00 demo at Prison Hadarim (Sharon)

&/&/&

# WELCOMING ARUN GANDHI Gush Friday ad & last reminder

Hebrew at request & soon at the site òáøéú òì ôé á÷ùä àå á÷øåá áàúø

Greetings to Dr. Arun Gandhi, grandson of the great Mahatma, who has come to this country to encourage the non-violent struggle.

The source of violence is the occupation. To end the violence, the occupation must be terminated.

The mutual violence can be stopped at once: a cease-fire must be declared and peace negotiations must be resumed immediately.

MEETING GANDHI TODAY, Friday, a big Israeli-Palestinian rally with Dr. Arun Gandhi and participation of the Palestinian Prime Minister Abu-Ala will take place opposite the wall at Abu-Dis. Transportation: Tel-Aviv, 1030, Arlosoroff station. Haifa, 9.15, Sollel Boneh. Jerusalem, 11.30, Gan Hapaamon (Bell Garden); 12.00, French Hill, Bar-Kochba Street. Details: 052-3727602.

ad in Ha'aretz, August 27 & in: www.gush-shalom.org

Support our actions & ads such as this one Send a donation to:

Gush Shalom P.O.Box 3322 Tel-Aviv 61033

# Why should they have to die for such basic rights? (No English/ òáøéú) Sat. 12.00 demo at Prison Hadarim (Sharon) ------- Forwarded message follows ------- From: "tirtza tauber" To: "Gush Shalom" Subject: äôâðú ìñåìéãøéåú òí äàñéøéí äôåìéèééí äôìñ èéðééí

(No English available) äåãòä ìòéúåðåú
äàí öøéê äàñéø ìøòåá ìîååú ëãé ì÷áì æëåéåú áñéñéåú ëâåï áé÷åøé îùôçä åäôñ÷ú äçéôåù áòøåí??
äôâðä áéåí ä- 14 ìùáéúú äàñéøéí äôåìéèééí
ääôâðä úú÷ééí: áéåí ä- 28.8.04, îåì ëìà äãøéí (áùøåï) áùòä 12:00 áöäøééí

äîàøâðéí: äàâåãä ìîòï äàñéø.
èìôåï: ñðàà
054-4805040 àåäì äîçàä – áà÷ä àìâøáééä. èìôåï: áñàí 054-7709396

© Scoop Media

 
 
 
 
 
World Headlines

 

Preliminary Results: MH17 Investigation Report

The Joint Investigation Team (JIT) is convinced of having obtained irrefutable evidence to establish that on 17 July 2014, flight MH-17 was shot down by a BUK missile from the 9M38-series. According to the JIT there is also evidence identifying the launch location that involves an agricultural field near Pervomaiskyi which, at the time, was controlled by pro-Russian fighters. More>>

ALSO:

At The UN: Paris Climate Agreement Moves Closer To Entry Into Force

The Paris Agreement on climate change moved closer toward entering into force in 2016 as 31 more countries joined the agreement today at a special event hosted by United Nations Secretary-General Ban Ki-moon. More>>

ALSO:

ALSO:

Gordon Campbell: On The End Game In Spain (And Other World News)

The coverage of international news seems almost entirely dependent on a random selection of whatever some overseas news agency happens to be carrying overnight... Here are a few interesting international stories that have largely flown beneath the radar this past week. More>>

Amnesty/Human Rights Watch: Appalling Abuse, Neglect Of Refugees On Nauru

Refugees and asylum seekers on Nauru, most of whom have been held there for three years, routinely face neglect by health workers and other service providers who have been hired by the Australian government, as well as frequent unpunished assaults by local Nauruans. More>>

ALSO:

Other Australian Detention

Gordon Campbell: On The Censorship Havoc In South Africa’s State Broadcaster

Demands have included an order to staff that there should be no further negative news about the country’s President Jacob Zuma, and SABC camera operators responsible for choosing camera angles that have allegedly made the President ‘look shorter’ were to be retrained... More>>

ALSO:

Gordon Campbell: On A Bad Week For Malcolm Turnbull, And The Queen

Malcolm Turnbull’s immediate goal – mere survival – is still within his grasp... In every other respect though, this election has been a total disaster for the Liberals. More>>

ALSO:

Get More From Scoop

 
 
 
 
 
World
Search Scoop  
 
 
Powered by Vodafone
NZ independent news