World Video | Defence | Foreign Affairs | Natural Events | Trade | NZ in World News | NZ National News Video | NZ Regional News | Search

 

URGENT ALERT: Eviction Threat to Cave Dwellers

URGENT ALERT: Eviction Threat to Cave Dwellers - ACT NOW

Campaign start: >> Online Petition // Presence in the Court // and more to come << òáøéú àçøé àðâìéú Joint Campaign by (alphabetically): // Bat Shalom // Coalition of Women for Peace // Fifth Mother // Gush Shalom // HaCampus Lo Shotek [Campus Speaks Out] // Israel Committee Against House Demolitions // MachsomWatch // New Profile // Noga Feminist Journal // Public Committee Against Torture in Israel // Rabbis for Human Rights // Ta'ayush: Arab-Jewish Partnership // The Other Israel peace magazine // Women in Black (Israel) // Women's International League for Peace and Freedom (Israel Section) //

[with thanks to Gila Svirsky and Rav Arik Asherman for compiling following information] ENGLISH FOLLOWS HEBREW àðå îàåã æ÷å÷éí ìçúéîúëí òì äòöåîä äîö åøôú åìîëúáéí îëì àçã/ú îëí äîåëï/ä ìëúåá ìî÷áìé äçìèåú äøùåîéí îèä ìôðé ãéåï äáâ"õ áòðééï úåùáé äîòøåú áàæåø ñåñéä áéåí ã' 8.9.04. (ëæëåø ìëí éù ùðé áâ"öéí î÷áéìéí ä÷ùåøéí ìùðé ð éñéåðåú âéøåù áééùåáé îòøåú ùåðéí). áæîï ùäîîùìä ãåøùú ìäñéø àú öå äáéðééí ùäçæéø âáøéí, ðùéí åèó ìáúéäí, àðå àåîøéí ùäîãéðä îðöìú ìøòä àú äöå, äîåøä òì ùîéøú äñèèåñ ÷åå, òì îðú ìäùàéø àú úåùáé äîòøåú áúðàéí áìúé àôùøééí . àñåø ìúåùáé äîòøåú àôéìå ìù÷í àú äîáðéí åäîòøåú ùöä"ì äøñ, áæîï ùîàçæéí áìúé çå÷ééí öåîçéí ëôèøéåú ìàçø äâùí, ùàéúîø ëäï åçáøéå äùúìèå òì ëôø â'àååàååéñ åéåùáéí áîòøä ùìäí åáæîï ù úåùáé ääúðçìåú ñåñééä îâãìéí âéãåìéí ò ì àãîä ùâí îòøëú äáéèçåï äëéøä áä ëàãîä ôøèéú ôìùúéðéú. ðà ìãøåù îäàðùéí äøùåîéí îèä ùäîãéðä úåãéòä ùäéà îåùëú àú á÷ùúä ìäñéø àú öå äáéðééí åúàôùø àú ôéúåç äúùúéåú äãøåùåú ìçééí áëáåã. ðåñç äòöåîä éåëì ìòæåø áðéñåç äîëú á. ðà ìëúåá áàåôï çã åéùéø àáì áðéîåñ. ùéçä èìôåðéú äéà äãáø äëé àô÷èéáéú. ô÷ñéí î÷åøééí îñôø 2 áñãø äòãéôåú åìàçø îäí ãåàø àì÷èøåðé î÷åøé. áá÷ùä, ìùìåç àú çúéîåúéëí òì äòöåîä ì

http://www.PetitionOnline.com/SafeCave/petition.html øä"î àøéàì ùøåï: èì' 6705511-02, ô÷ñ 566-4838-02, asharon@knesset.gov.il, pm_eng@pmo.gov.il, webmaster@pmo.gov.il ùø äáéèçåï ùàåì îåôæ: èì' 6977138-03, ô÷ñ 6976218-03, sar@mod.gov.il îúàí ôòåìåú áùèçéí äàìåó éåñó îùìá èì'' 677138-03, ô÷ñ' 6975177-03, mlene+41@netvision.net.il øàù îðäì äàæøçé úú àìåó àéìï ôæ: èì' 9977001-02, 9977341-02

Friends and supporters

We need the help of decent people to prevent the threatened expulsion of a powerless community of herders and farmers who live in caves in the Occupied Territories, with little connection to the outside world.

During the month of Elul we are particularly congnizant that Teshuvah, Tefillah and Tzedaka Ma'avirin et Roa HaGzeira. We must practice justice and right wrongs here on earth before we can ask the Holy One of Blessing to look favorably on our petitions on the High Holy Days.

We very much need each and every one of you to sign the petition appearing below and send letters to the list of decision makers also appearing below before the High Court hearing on Wednesday, September 8th, regarding the cave dwellers of Susya and surroundings. (To remind you, there are two parallel High Court cases dealing with two separate attempts to expell cave dwellers from different cave communities. The government will be asking that the court rescind their order which returned the expelled cave dwellers to their homes, while we argue that the government is exploiting the Court decision (which spok e of preserving a "status quo" ) to make life impossible for the residents of the caves. They are not even allowed to rebuild/repair the caves and other structures damaged by Israeli security forces during the expulsion, while new outposts dot the landscape, Itamar Cohen and his friends have taken over the village of Gawaweis and are living in one of the homes and the settlement of Sussya is growing crops on land which the defense establishment itself ruled to be private Palestinian land. Please demand that the government withdraw all objections to the Court's restraining order and allow the development of the infrastructure necessary for the cave dwellers to live in dignity. The petition and background information below can help you in terms of what to write. However, please keep in mind that phone calls are most effective, followed by original faxes, followed by original emails. Please make your communications firm and clear, but polite. Please sign on the petition by clicking:

http://www.PetitionOnline.com/SafeCave/petition.html

Also please let us know if you can come to the court on Wednesday or are interested in expressing solidarity in any other way. * Bat Shalom * Coalition of Women for Peace * Fifth Mother * Gush Shalom * HaCampus Lo Shotek [Campus Speaks Out] * Israel Committee Against House Demolitions * MachsomWatch * New Profile * Noga Feminist Journal * Public Committee Against Torture in Israel * Rabbis for Human Rights * Ta'ayush: Arab-Jewish Partnership * The Other Israel peace movement newsletter * Women in Black (Israel) * Women's International League for Peace and Freedom (Israel Section) _____________________________

The Petition: To: Prime Minister Ariel Sharon and Ministry of Justice Yosef Lapid STOP THE EVICTION OF PALESTINIANS FROM THE SOUTH HEBRON HILLS We, the undersigned, call upon the Israeli government to abandon all attempts to evict the Palestinian inhabitants of the south Hebron hills from their ancestral homes in the region. Forcible expulsion of a population is reprehensible and a violation of international law. Israel, as a member of the community of nations and a signatory to the Rome Convention of 1994, is committed to safeguarding the population of the occupied territories and is strictly forbidden from any attempt to change its residency status. We further demand that the Israeli authorities protect this population from ongoing harassment and aggression by Israeli settlers in the area. If you'd like to sign, click on: http://www.PetitionOnline.com/SafeCave/petition.html Background Information This area is inhabited by a small Palestinian population of approximately 2,000 pastoralist herders and farmers living in caves carved out of the mountainside. Their way of life is Today, their homes, fields, and way of life are under existential threat. Israeli settlers have established a string of settlements and illegal outposts in this area and seek to annex the land in the immediately fo reseeable future. The Jewish settlers of Susya, Maon, Yatir, and other places in the Hebron hills are among the most militant and violent in the occupied territories, and they have turned the lives of the Palestinian cav e-dwellers into a nightmare. With support from the Israeli Defense Force (IDF) and Civil Administration, the settlers have made life imposible for the cave dwellers, even going so far as to destroy cave-homes and poison water cisterns. In most cases, even simple agricultural work, such as sowing the fields or harvesting the crops, has become impossible. In most cases, the Israeli security forces have turned a blind eye to these crimes. A legal battle in the Israeli courts, led by human rights lawyer Shlomo Lecker and the staff of the Association for Civil Rights in Israel, has temporarily granted these people the right to remain on their land foll owng the attempts to expell them in 1999 and 2001. However, there is now the very real danger that the Israeli High Court of Justice will soon issue a decision that allows the IDF to evict the Palestinians and seize thei r land. We have joined together to help these people preserve their homes, their culture, and their human dignity. Prime Minister Ariel Sharon: Office of the Prime Minister, Kiryat Ben-Gurion, Rehov Kaplan 3 Jerusalem 91919; Fax: 972-2-566-4838; Tel: 972- 2-670-5511; asharon@knesset.gov.il; webmaster@pmo.gov.il Israeli Officials Responsible for the West Bank Minister of Defense Shaul Mofaz : Ministry of Defense, Ha-Kirya, Tel Aviv, Israel; sar@mod.gov.il Fax 972-3-697-6218 Tel: 03-697-5436 Coordinator of Activities in the Territories Yosef Mishlav Ministry of Defense, Ha-Kirya Tel Aviv, Israel; Spokespeople Phone: 972-3-697- 7138; Fax: 972-3-697-5177; mlene+41@netvision.net.il Brigadier General Ilan Paz Commander of Civil Administration; Beit El, West Bank, Israel; Tel: 972 2 997-7001; Fax: 972-2-997-7341 Brigadier General (retired) Baruch Spiegel Advisor to the Minister of Defense on Humanitarian Issues Tel. 972 3 6976918, Fax 972 3 6975648; baruch_spiegel@mod.gov.il Mr. Yair Lotstein. Legal Advisor to the Civil Administration: P.O. Box 10482, Beit El, West Bank, Israel; Tel: 972-2-997-7071 ;Mobile: 972 2 50-511782; Fax: 972-2-997-7326 Mr. Captain Ofir Hacham Spokesperson Civil Administration: Ha-Kirya Tel Aviv, Israel, Israel, Tel: 972-3-697-7138 Please forward!

# Truth against Truth - opposite views on the history of the conflict in 101 steps

Hebrew / òáøéú http://www.gush-shalom.org/Docs/Truth_Heb.pdf

English http://www.gush-shalom.org/Docs/Truth_Eng.pdf

© Scoop Media

 
 
 
World Headlines

 

Gordon Campbell: Is This Guy The World’s Most Dangerous Thirtysomething?

Saudi Arabia has long been regarded as a pillar of stability in the Middle East, and is the essential caterer to the West’s fossil fuel needs. It is also the country that gave us Osama Bin Laden, al Qaeda, and 15 of the 19 terrorists who carried out the 9/11 attacks... More>>

ALSO:

Non-Binding Postal Vote: Australia Says Yes To Same Sex Marriage

Binoy Kampmark: Out of 150 federal seats, 133 registered affirmative totals in returning their response to the question “Should the law be changed to allow same-sex couples to marry?”. More>>

ALSO:

Bonn Climate Change Conference: Protecting Health In Small Island States

The vision is that, by 2030, all Small Island Developing States will have health systems that are resilient to climate change and countries around the world will be reducing their carbon emissions both to protect the most vulnerable from climate risks and deliver large health benefits in carbon-emitting countries. More>>

ALSO:

Camp Shut Down: Refugees Must Be Rescued From Manus

On 31st October 2017, the detention centre on Manus Island in which the Australian Government has been holding more than 700 refugees was closed, leaving those living there in a desperate situation. More>>

ALSO:

EARLIER:

Rohingya Muslims Massacred: Restrictions On Aid Put 1000s At Risk

Amnesty: The Myanmar authorities’ restrictions on international aid in Rakhine state is putting tens of thousands of lives at risk in a region where mainly Rohingya people are already suffering horrific abuses from a disproportionate military campaign. More>>

ALSO:

 
 
 
 
 
 
  • Pacific.Scoop
  • Cafe Pacific
  • PMC