World Video | Defence | Foreign Affairs | Natural Events | Trade | NZ in World News | NZ National News Video | NZ Regional News | Search

 

Israel/Palestine: Five Years Too Late


Five Years Too Late

This week, the Israeli police showed that it is able to clear blocked roads without opening fire, without killing or even wounding one single person.

Even when all the main roads throughout the country were blocked simultaneously by thousands of settlers in an organized and well-planned operation.

Even then, the Israeli police was capable of opening all the blocked roads within one hour, without opening fire even once.

All due respect!

Unfortunately, this discovery came five years too late for the 13 Arab citizens of Israel who were shot to death by Israeli policemen who argued that "there was no other way to open the blocked roads."

G u s h S h a l o m
ad in Ha'aretz, May 20, 2005

áàéçåø ùì çîù ùðéí

äùáåò äúâìä ëé îùèøú éùøàì îñåâìú ìôðåú ëáéùéí çñåîéí áìé ìôúåç áàù, áìé ìäøåâ åáìé ìôöåò àôéìå àãí àçã

âí ëàùø äëáéùéí äøàùééí ðçñîéí áëì øçáé äàøõ ááú àçú òì-éãé àìôé àðùéí, áöåøä îàåøâðú åîúåëððú. âí àæ, îùèøú éùøàì îñåâìú ìôúåç àú ëì äëáéùéí äçñåîéí úåê ùòä ìëì äéåúø, îáìé ìôúåç áàù àôéìå ôòí àçú

!ëì äëáåã

òáåø ùìåùä òùø àæøçé îãéðú éùøàì, ùáçåãù àå÷èåáø 2000 ðåøå ìîååú áéãé ùåèøé îùèøú éùøàì áèòðä ù"àéï ãøê àçøú ìôúåç ëáéùéí çñåîéí", äâéìåé äæä äâéò çîù ùðéí îàåçø îãé

âåù ùìåí

îåãòú, "äàøõ", 20 áîàé 2005


© Scoop Media

 
 
 
World Headlines

 

Rohingya Muslims Massacred: Restrictions On Aid Put 1000s At Risk

Amnesty: The Myanmar authorities’ restrictions on international aid in Rakhine state is putting tens of thousands of lives at risk in a region where mainly Rohingya people are already suffering horrific abuses from a disproportionate military campaign. More>>

ALSO:

Werewolf: Gordon Campbell On North Korea, Neo-Nazism, And Milo

With a bit of luck the planet won’t be devastated by nuclear war in the next few days. US President Donald Trump will have begun to fixate on some other way to gratify his self-esteem – maybe by invading Venezuela or starting a war with Iran. More>>

ALSO:

Victory Declared: New Stabilisation Funding From NZ As Mosul Is Retaken

New Zealand has congratulated the Iraqi government on the successful liberation of Mosul from ISIS after a long and hard-fought campaign. More>>

Gordon Campbell: On The Current US Moves Against North Korea

If Martians visited early last week, they’d probably be scratching their heads as to why North Korea was being treated as a potential trigger for global conflict... More>>

ALSO:

Gordon Campbell: On The Lessons From Corbyn’s Campaign

Leaving partisan politics aside – and ignoring Jeremy Corbyn’s sensational election campaign for a moment – it has to be said that Britain is now really up shit creek... More>>

ALSO:

 
 
 
 
 
 
  • Pacific.Scoop
  • Cafe Pacific
  • PMC