World Video | Defence | Foreign Affairs | Natural Events | Trade | NZ in World News | NZ National News Video | NZ Regional News | Search

 


Israel/Palestine: Five Years Too Late


Five Years Too Late

This week, the Israeli police showed that it is able to clear blocked roads without opening fire, without killing or even wounding one single person.

Even when all the main roads throughout the country were blocked simultaneously by thousands of settlers in an organized and well-planned operation.

Even then, the Israeli police was capable of opening all the blocked roads within one hour, without opening fire even once.

All due respect!

Unfortunately, this discovery came five years too late for the 13 Arab citizens of Israel who were shot to death by Israeli policemen who argued that "there was no other way to open the blocked roads."

G u s h S h a l o m
ad in Ha'aretz, May 20, 2005

áàéçåø ùì çîù ùðéí

äùáåò äúâìä ëé îùèøú éùøàì îñåâìú ìôðåú ëáéùéí çñåîéí áìé ìôúåç áàù, áìé ìäøåâ åáìé ìôöåò àôéìå àãí àçã

âí ëàùø äëáéùéí äøàùééí ðçñîéí áëì øçáé äàøõ ááú àçú òì-éãé àìôé àðùéí, áöåøä îàåøâðú åîúåëððú. âí àæ, îùèøú éùøàì îñåâìú ìôúåç àú ëì äëáéùéí äçñåîéí úåê ùòä ìëì äéåúø, îáìé ìôúåç áàù àôéìå ôòí àçú

!ëì äëáåã

òáåø ùìåùä òùø àæøçé îãéðú éùøàì, ùáçåãù àå÷èåáø 2000 ðåøå ìîååú áéãé ùåèøé îùèøú éùøàì áèòðä ù"àéï ãøê àçøú ìôúåç ëáéùéí çñåîéí", äâéìåé äæä äâéò çîù ùðéí îàåçø îãé

âåù ùìåí

îåãòú, "äàøõ", 20 áîàé 2005


© Scoop Media

 
 
 
 
 
World Headlines

 

Preliminary Results: MH17 Investigation Report

The Joint Investigation Team (JIT) is convinced of having obtained irrefutable evidence to establish that on 17 July 2014, flight MH-17 was shot down by a BUK missile from the 9M38-series. According to the JIT there is also evidence identifying the launch location that involves an agricultural field near Pervomaiskyi which, at the time, was controlled by pro-Russian fighters. More>>

ALSO:

At The UN: Paris Climate Agreement Moves Closer To Entry Into Force

The Paris Agreement on climate change moved closer toward entering into force in 2016 as 31 more countries joined the agreement today at a special event hosted by United Nations Secretary-General Ban Ki-moon. More>>

ALSO:

ALSO:

Gordon Campbell: On The End Game In Spain (And Other World News)

The coverage of international news seems almost entirely dependent on a random selection of whatever some overseas news agency happens to be carrying overnight... Here are a few interesting international stories that have largely flown beneath the radar this past week. More>>

Amnesty/Human Rights Watch: Appalling Abuse, Neglect Of Refugees On Nauru

Refugees and asylum seekers on Nauru, most of whom have been held there for three years, routinely face neglect by health workers and other service providers who have been hired by the Australian government, as well as frequent unpunished assaults by local Nauruans. More>>

ALSO:

Other Australian Detention

Gordon Campbell: On The Censorship Havoc In South Africa’s State Broadcaster

Demands have included an order to staff that there should be no further negative news about the country’s President Jacob Zuma, and SABC camera operators responsible for choosing camera angles that have allegedly made the President ‘look shorter’ were to be retrained... More>>

ALSO:

Gordon Campbell: On A Bad Week For Malcolm Turnbull, And The Queen

Malcolm Turnbull’s immediate goal – mere survival – is still within his grasp... In every other respect though, this election has been a total disaster for the Liberals. More>>

ALSO:

Get More From Scoop

 
 
 
 
 
World
Search Scoop  
 
 
Powered by Vodafone
NZ independent news